Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština udruge Hrvatsko imunološko društvo, na svojoj sjednici održanoj 15.7.2015. godine,donijela je

STATUT

UDRUGE „HRVATSKO IMUNOLOŠKO DRUŠTVO“

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o ciljanoj skupini udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Ime udruge glasi: Hrvatsko imunološko društvo.

Skraćeni naziv Društva glasi: HID.

Naziv na engleskom jeziku: Croatian Immunological Society.

Društvo je utemeljeno na osnivačkoj skupštini 1968. godine u Zagrebu, a registrirano je kod nadležnih institucija 1974. godine.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Adresa društva je adresa radnog mjesta predsjednika Društva.

 

Članak 3.

 • Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unapređenja:imunologije u svim vidovima
 • komunikacije među imunolozima različitih grana u zemlji
 • znanstvenog interesa u znanstveno nerazvijenim sredinama

Društvo sukladno ciljevima Društva djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja (imunologije).

 

Članak 4.

Društvo ima svoj pečat s natpisom: Hrvatsko imunološko društvo – HID. Pečat je okrugao, promjera 2,5 cm.

 

Članak 5.

Društvo će ciljeve, u skladu sa svojim mogućnostima, ostvarivati:

 • okupljanjem znanstvenika različitih disciplina koji se bave imunologijom
 • uspostavljanjem znanstvenih odbora, povjerenstva i sekcija za posebne namjene poticanjem znanstvenog rada na području imunologije
 • komunikacijom s međunarodnim znanstvenim organizacijama kojima Društvo prirodno pripada: Europskom federacijom imunoloških društava (EFIS), Internacionalnom unijom imunoloških društava (IUIS), te Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO)
 • organiziranjem općih i specijaliziranih imunoloških sastanaka, simpozija, konferencija i tečajeva
 • predavanjima i raspravama
 • djelatnošću   na   unapređivanju i poboljšanju nastave iz imunologije na dodiplomskim i poslijediplomskim stupnjevima izobrazbe
 • sudjelovanjem u stvaranju znanstvenog nazivlja iz područja imunologije.

 

Članak 6.

Društvo je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske te Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

Članak 7.

Novac za ispunjavanje nabrojenih zadaća Društvo će stjecati putem članarina, primanjem subvencija od Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta Republike Hrvatske, drugih ustanova i privrednih organizacija te primanjem priloga.

 

Članak 8.

Rad Društva je javan. Javnost rada ostvaruje se:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na mrežnim (web) stranicama Društva, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • putem medija
 • javnim predavanjima i stručnim sastancima

 

 

II ČLANOVI DRUŠTVA, NJIHOVA PRAVA I DUŽNOSTI

 

Članak 9.

Članovi Društva su pojedinci. Pojedinci mogu biti redovni, počasni i podupirući članovi Društva.

 

Članak 10.

Redovni članovi Društva mogu biti sve osobe koje se aktivno bave imunologijom i stekle su magisterij znanosti iz područja koja se bave imunologijom (medicina, biologija, veterina, kemija, farmacija) te su, kao članovi akademske zajednice, ujedno ciljana skupina Društva.

Redovnim članom može postati i osoba koja nema magisterij već jedan objavljeni rad iz područja imunologije u časopisu s međunarodnom recenzijom, kao i znanstveni novaci koji rade na projektima iz imunologije.

 

 

Članak 11.

Za počasne članove Društvo, na redovitim ili izvanrednim sastancima Skupštine, bira predložene osobe koje su se svojim radom istakle na području imunologije, osobe koje su pridonijele napretku imunologije, kao i osobe koje su stekle osobite zasluge za napredak Društva. Počasnog člana može predložiti Malo vijeće ili najmanje 25 redovnih članova.

 

Članak 12.

Podupirućim članom postaje fizička osoba koja se obveze na uplaćivanje godišnjeg doprinosa što ga odredi Skupština Društva.

 

Članak 13.

Redovne i podupiruće članove prima Malo vijeće Društva na temelju njihove pismene prijave koja sadrži molbu, životopis i popis objavljenih radova. Osoba koja nije stekla doktorat znanosti mora priložiti i preporuke od dva redovna člana.

 

Članak 14.

Članovi se unose u popis članova kojeg vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članak 15.

Visinu članarine određuje Malo vijeće.

 

 

 

Članak 16.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • isključenjem

Član može dragovoljno istupiti iz Društva pismenom izjavom Malom vijeću o želji da prestane biti članom Društva.

Član se može isključiti ako se griješi o svoje članske dužnosti ili se pokaže nedostojnim da bude članom Društva.

O isključenju člana iz Udruge sudi Časni sud i to na temelju pismene tužbe koju je Malom vijeću predalo najmanje deset redovnih članova.

Časni sud čine tri člana izabrana na redovitom godišnjem sastanku Skupštine, a mandat je članova Časnog suda dvije godine.

Član Društva kojemu sudi Časni sud ima pravo žalbe na prvom slijedećem redovnom sazivu Skupštine i odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 17.

Prava redovnih i počasnih članova jesu:

 • da dolaze na sve sastanke i Skupštinu Društva, da na njima raspravljaju, iznose prijedloge i glasuju
 • da sudjeluju u predavanjima Društva i da sami predaju
 • da biraju i budu birani u Malo vijeće i druga tijela Društva
 • da se služe povlasticama i pravima što ih Društvo dobiva za svoje članove
 • da dobivaju znanstvene publikacije uz cijenu određenu za članove Društva.

 

Članak 18.

Podupirući članovi imaju ista prava kao i redovni i počasni članovi, osim aktivnog i pasivnog prava glasa.

 

 

 

Članak 19.

 • Obveze i odgovornosti članova su: priznati Statut Društva i druge pravilnike
 • čuvati i braniti ugled i korist Društva i imunologa uopće
 • potpomagati Društvo u ostvarivanju njegovih zadaća i brinuti se za razvitak imunologije u zemlji
 • redovito plaćati članarinu.

 

 

Članak 20.

Društvo se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

III UPRAVA DRUŠTVA

Članak 21.

Tijela Društva su:

 • SKUPŠTINA
 • MALO VIJEĆE
 • PREDSJEDNIK
 • DOPREDSJEDNIK
 • TAJNIK

 

 

 

 

 

SKUPŠTINA

 

Članak 22.

Skupština je najviše upravno tijelo Društva. Čine je svi članovi Društva.

Skupština Društva:

–   usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune,

–   usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,

–   usvaja godišnje financijsko izvješće,

–   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti,

–   odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

–   bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika i tajnika,

–   bira i razrješava članove Malog vijeća,

–   bira i razrješava članove Časnog suda i Etičkog odbora,

– po potrebi bira i razrješava članove Arbitražnog vijeća,

– imenuje i opoziva likvidatora udruge,

– daje smjernice za rad udruge,

–   odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

–   odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,

–   donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),

–   donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,

–   donosi odluku o prijemu počasnih članova Društva,

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

 

Članak 23.

Skupštinu saziva predsjednik Društva.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu ako to zahtjeva najmanje 1/5 redovnih članova Društva. U slučaju spriječenosti predsjednika, Skupština se može sazvati odlukom ostalih članova Malog vijeća (jedanaest glasova od dvanaest ukupno).

Redovno se Skupština saziva najmanje jednom godišnje, a izvanredno po potrebi.

 

U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/5 redovnih članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

 

 

Članak 24.

Skupština je pravovaljana ako je nazočno 15 članova Društva.

Glasovanje je javno, ukoliko nazočni članovi ne odluče drugačije.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 25.

Skupštini predsjedava radno predsjedništvo od tri člana. Predsjednik Društva predsjedava radnom predsjedništvu, dok se preostala dva člana izabiru na početku Skupštine javnim glasovanjem s većinom glasova.

 

Članak 26.

O radu skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje radno predsjedništvo. Zapisnik se verificira na slijedećem sazivu Skupštine.

 

 

 

PREDSJEDNIK

Članak 27.

Predsjednik Društva se bira među istaknutim članovima Društva, a kandidaturu moraju poduprijeti najmanje tri redovna člana Društva. Predsjednik Društva bira se na redovnim godišnjim sazivima Skupštine na dvije godine. Mandat se predsjedniku Društva može produljiti za još dvije godine.

U istom sazivu Skupštine na kojem je izabran, predsjednik Društva ističe kandidaturu za dopredsjednika i tajnika Društva, te devet članova Malog vijeća.

 

Predsjednik:

–   zastupa Udrugu,

–   utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje u dogovoru s Malim vijećem,

–   saziva Skupštinu Udruge u dogovoru s Malim vijećem,

–   rukovodi radom Skupštine Udruge,

–    vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine i Malog vijeća,

–    podnosi Skupštini prijedlog godišnjeg financijskog izvješća u dogovoru s Malim vijećem,

–   podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge u dogovoru s Malim vijećem,

–   sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge u dogovoru s Malim vijećem,

–    dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

–   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima udruge.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 28.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od dvije godine. Mandat se dopredsjedniku Društva može produljiti za još dvije godine na Skupštini društva.

 

 

T A J N I K

Članak 29.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Mandat se tajniku Društva može produljiti za još dvije godine na Skupštini društva.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

 

MALO VIJEĆE

Članak 30.

Izvršno tijelo Društva je Malo vijeće. Malo vijeće je predstavnik Društva sa zadaćom da:

 • u smislu Statuta upravlja općim poslovima Društva
 • utvrđuje politiku rada Društva
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
 • upravlja imovinom Društva
 • brine o prihodima Društva
 • određuje dnevni red Skupštine
 • za Skupštinu priprema prijedloge i izvješća o svojem radu i stanju Društva
 • sastavlja proračun Društva i raspolaže sredstvima Društva u okviru financijskog plana
 • daje prijedloge za društvena priznanja.

Članak 31.

Malo vijeće ima dvanaest članova. Čine ga predsjednik Društva, dopredsjednik, tajnik, te devet članova biranih među redovnim članovima Društva. Malom vijeću predsjedava predsjednik Društva. Predsjednik Društva saziva Malo vijeće po potrebi.

 

Članak 32.

Svi članovi Malog vijeća potvrđuju se na redovnim godišnjim sazivima Skupštine na dvije godine ili na izvanrednim sazivima Skupštine za razdoblje što ga odredi ta Skupština.

Mandat se članovima Malog vijeća može produljiti za još dvije godine. Ako koji član istupi iz Malog vijeća prije isteka roka to mjesto ostaje ispražnjeno do redovnog ili izvanrednog saziva Skupštine.

Postupak opoziva Malog vijeća pokreće se na zahtjev najmanje 25 redovnih članova Društva, koji mogu zatražiti izvanredni saziv Skupštine u slučaju kada Malo vijeće djeluje suprotno odredbama Statuta ili kada ne ispunjava zadatke zbog kojih je izabrano.

 

Članak 33.

Malo vijeće donosi zaključke većinom glasova nazočnih članova.

Zaključci Malog vijeća pravovaljani su ako je na sjednici nazočno najmanje sedam od dvanaest članova Malog vijeća.

 

Članak 34.

Članovi Društva dužni su se u svom radu pridržavati etičkih i pravnih načela propisanih odgovarajućim republičkim normama koje donosi Etički odbori Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Poštovanje navedenih načela provoditi će Etički odbor Društva. Etički odbor sastoji se od tri člana. Bira ih Skupština na redovnom godišnjem sastanku, i to na dvije godine.

Članovi Etičkog odbora imaju pravo dolaziti na sjednice Malog vijeća, ali su u svom radu autonomni i sastaju se po potrebi.

Izvješće o radu Etički odbor podnosi na redovnom sazivu Skupštine.

 

 

Članak 35.

Sve pismene dokumente i dopise Društva potpisuje predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik ili tajnik.

Novčane dokumente potpisuje predsjednik Društva i drugi za to opunomoćeni članovi.

Svi dokumenti Društva moraju nositi pečat.

 

Članak 36.

Društvo pred vlastima, institucijama i privatnim osobama zastupa i predstavlja predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik ili tajnik.

 

IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 37.

 

Spor ili sukob interesa u Društvu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Društva kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Društva u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

U slučaju sporova ili sukoba interesa, Skupština društva na svojoj idućoj sjednici imenuje Arbitražno vijeće u sastavu od tri redovna člana Društva s mandatom do razrješenja predmeta. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Član Društva o čijem sporu ili sukobu interesa odlučuje Arbitražni sud ima pravo žalbe na prvom slijedećem sazivu Skupštine i odluka Skupštine je konačna.

Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom Arbitražnog vijeća.

 

 

V IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Članak 38.

 

Imovinu Udruge čine:

–   novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima

–   novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora

–  nekretnine i pokretne stvari udruge

–  druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI ZNANSTVENO ORGANIZIRANJE DRUŠTVA

 

Članak 39.

Društvo može obavljati dio svojih djelatnosti preko znanstvenih odbora, povjerenstva i sekcija. Broj sekcija i odbora Društva nije ograničen.

Sekcije i odbori se mogu osnovati odlukom Skupštine, a na prijedlog Malog vijeća.

Članovi odbora i sekcija te njihovi predsjednici se biraju odlukom Skupštine.

Na čelu svakog odbora ili sekcije je predsjednik. Predsjednik sekcije ili odbora bira se na redovnom godišnjem sastanku Skupštine. Pravo je i dužnost predsjednika svake sekcije da:

 • organizira aktivnosti vezane uz rad sekcije
 • obavješćuje Malo vijeće o aktivnostima
 • predstavlja sekciju u kontaktima s međunarodnim društvima iste namjene uz suglasnost malog vijeća Društva
 • brani interese Društva
 • podnosi izvještaj na redovnom godišnjem sastanku Skupštine.

 

VII PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 41.

Društvo prestaje s radom:

 • ako tako odluči Skupština Društva
 • ako za daljnji rad Društva prestanu postojati zakonski uvjeti.

Imovina Društva predaje se Hrvatskom prirodoslovnom društvu, ili srodnoj udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a nastavlja s radom ili je u osnivanju. Ako takvo udruženje ne postoji, imovina će se predati dobrotvornim organizacijama.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

Članak 42.

Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak Društva.

Likvidacijski postupak provodi likvidator.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.

Funkciju likvidatora u pravilu obavlja predsjednik Društva, no u iznimnim okolnostima na funkciju može biti izabran i neki drugi član Društva.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan zakonom.

 

VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Ustroj Društva i donošenje općih akata Društva uskladit će se sa odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Malo Vijeće ili Predsjednik Udruge.

 

Članak 44.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine, a primjenjuje se danom ovjere pri nadležnom Uredu državne uprave.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti prethodni Statut Društva sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

 

 

Zagreb, 15. srpnja 2015.

 

Predsjednica HID-a:

prof.dr.sc. Danka Grčević